Všeobecné obchodné podmienky 05.04.2007

§ 1 Uzatvorenie zmluvy / objednávanie

Pomocou našich internetových portálov máte možnosť objednať si tovary, ktoré sú tam uvedené, prostredníctvom internetového formulára alebo faxom príp. telefonicky. Ak nám poskytnete údaje požadované počas objednávania a odošlete túto objednávku, odovzdávate nám záväznú ponuku; objednávky podané telefonicky, faxom ako aj internetom majú pritom z právneho hľadiska rovnakú účinnosť. Objednávkou záväzne prehlasujete, že akceptujete tieto Všeobecné obchodné podmienky a že si chcete objednaný tovar zakúpiť. Obdržanie vašej objednávky potvrdíme prostredníctvom potvrdenia o doručení; toto potvrdenie o doručení nepredstavuje prijatie objednávky. Zmluva nadobúda účinnosť vašim súhlasom pri obdržaní tovaru, najneskôr však po uplynutí vašej 14-dňovej lehoty na vrátenie tovaru.  

§ 2 Všeobecné dodacie a platobné podmienky

Informácie o nákladoch na balenie a zasielanie a platobné podmienky nájdete, prosím, v dodacích a platobných podmienkach príslušného internetového portálu. Pre dodávky do zahraničia si vyhradzujeme právo v prípade potreby obmedziť výber spôsobu platby.  

§ 3 Poučenie o storne

Zmluvné vyhlásenie môžete stornovať do dvoch týždňov bez uvedenia dôvodu písomnou formou (napr. faxom, e-mailom). Lehota začína plynúť najskôr pri obdržaní tovaru. Pre zachovanie lehoty storna postačuje včasné odoslanie storna alebo veci.
Storno zasielajte na:  

e-mail: pneumatiky123@delti.com  alebo
Adresa: Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover

  V rámci vášho prehlásenia o storne vás prosíme, aby ste nám dobrovoľne uviedli dôvod vrátenia tovaru a my zaznamenáme iné informácie potrebné pre rýchle a efektívne spracovanie. Aby ste nemali ťažkosti so spätným zaslaním, tovar si u vás vyzdvihneme a vrátime fakturovanú sumu na bankové spojenie, ktoré je u nás uložené. Nemusíte teda tovar zasielať do administratívneho sídla v Hannoveri (uvedenie adresy je dané zákonom).  

§ 4 Zákonné dôsledky storna

V prípade účinného storna je potrebné vrátiť obojstranne prijaté plnenia a vydať prípadné úžitky (napr. úroky). Ak nám prijaté plnenie nedokážete vrátiť celkom ale iba čiastočne alebo v zhoršenom stave, musíte nám v danom prípade poskytnúť príslušnú náhradu hodnoty. Pri vrátení vecí to neplatí, ak zhoršenie stavu veci bolo spôsobené výlučne jej vyskúšaním - ako by to bolo napríklad bývalo možné v predajni. V ostatnom sa môžete vyhnúť povinnosti náhrady hodnoty tým, že nezačnete vec užívať ako vlastník a upustite od všetkého, čo by mohlo znížiť jej hodnotu. Veci, ktoré je možné zaslať balíkom, ako aj veci, ktoré nie je možné zaslať balíkom, si u vás vyzdvihneme. Náklady na spätné zaslanie znášate v tom prípade, ak dodaná vec zodpovedá objednanej a ak cena vrátenej veci neprevyšuje sumu 40,- EUR.  

-Koniec poučenia o storne-

   

§ 5 Naša ponuka vrátenia tovaru do 30 dní

Chceme, aby ste boli so všetkými našimi dodávkami spokojní. Preto môžete všetok u nás zakúpený tovar stornovať do 30 dní. Tento prísľub je nad rámec zákonných podmienok, podľa ktorých máte zaručené právo na storno iba v priebehu dvoch týždňov po obdržaní tovaru. Z našej dobrovoľnej ponuky vrátenia tovaru do 30 dní, ako aj zo zákonnej možnosti storna podľa § 312b Občianskeho zákonníka sú vyňaté dodávky tovaru, ktorý sa vyrobí podľa špecifikácie zákazníka. Spadajú sem okrem iného všetky dodávky kompletných kolies, ktoré vyrábame individuálne pre jednotlivého zákazníka.
Prevzatie kompletných kolies sa uskutočňuje bez právneho záväzku zo strany spoločnosti Delticom a výlučne po zaplatení zmluvne dohodnutých paušálnych nákladov na manipuláciu vo výške 120,- EUR za každé 4 kusy kompletných kolies.

Naša ponuka vrátenia však nezahŕňa zasielacie náklady. To znamená, že pri zmluvách so spotrebiteľmi, ktoré sú zrušené po uplynutí zákonnej stornovacej lehoty (od 15. do 30. dňa), vyberáme paušálny poplatok za zásielku. Podnikatelia znášajú zásadne zasielacie náklady. Ďalšie informácie, hlavne o výške zasielacích nákladov a o našej ponuke vrátenia tovaru do 30 dní nájdete, prosím, na príslušnom internetovom portáli.

  Používajte, prosím, náš prepravný obal. Chráňte tovar pred poškodením. Pneumatiky musia byť pripravené na odoslanie v čistom stave a zviazané po dvoch. Hlavne pri kompletných kolesách zabezpečte, prosím, prednú a zadnú stranu dostatočným množstvom lepenky a pásky. Pri poškodení spätnej zásielky spôsobenom neodbornou manipuláciou alebo nedostatočným obalom si vyhradzujeme právo na uplatnenie nárokov na náhradu škody.

Prepravné spoločnosti prevezmú iba tovar s dostatočným obalom.  

§ 6 Výhrada vlastníctva

Vyhradzujeme si vlastníctvo k všetkým tovarom, ktoré dodáme, až do splnenia všetkých našich pohľadávok voči vám alebo voči osobe, ktorá tovar prijala. Platí to aj pre pohľadávky, ktoré vzniknú v budúcnosti. Pre uplatnenie nášho práva na výhradu osobného vlastníctva sme oprávnení požadovať okamžité vydanie tovaru s vylúčením akéhokoľvek zádržného práva, čo neplatí v prípade, ak ide od právoplatne stanovené alebo nesporné protinároky.  

§ 7 Ručenie za nedostatky našich internetových portálov

Internetové stránky sú zakaždým ponúkané v podobe, ktorú považujeme za dobrú. Nezaručujeme, že internetové portály budú zodpovedať vašim požiadavkám a že budú kedykoľvek k dispozícii bez prerušenia, včas a bezchybne. Používanie internetových portálov je na vaše vlastné riziko; predovšetkým nepreberáme ručenie ohľadom výsledkov, ktoré môžu byť dosiahnuté využívaním internetových portálov a za správnosť informácii obsiahnutých na internetových portáloch.  

§ 8 Ochrana duševného vlastníctva

Text, obrázky, zvuky, grafiky, animácie a videá, ako aj ich umiestnenie na našich webových stránkach podliehajú ochrane podľa zákona o autorských právach a iných zákonov o ochrane. Obsah týchto webových stránok sa nesmie kopírovať, rozširovať, meniť alebo sprístupňovať tretím osobám. Niektoré naše webové stránky obsahujú okrem toho obrázky, ktoré podliehajú autorskému právu tretích osôb. Pokiaľ nie je uvedené ináč, sú všetky ochranné značky na našich webových stránkach chránené známkovým právom. Prostredníctvom našich webových stránok neudeľujeme my ani tretie osoby licenciu na užívanie duševného vlastníctva.  

§ 9 Informačné povinnosti

Pri registrácii musíte uviesť údaje o vašej adrese a osobe; tieto údaje požadované počas objednávania vám uložíme. Samozrejme môžete údaje pri objednávke alebo aj neskôr zmeniť na stránkach "Moje objednávky" alebo „Kontakt" (v závislosti od internetového portálu). Po zaregistrovaní obdržíte heslo a názov vášho účtu. Musíte zabezpečiť, aby heslo a účet neboli sprístupnené tretej osobe. Máte povinnosť spoločnosť Delticom okamžite informovať o každom zneužití vášho hesla alebo účtu. Obidve zmluvné strany môžu účet kedykoľvek bez uvedenia dôvodu vypovedať. V tomto prípade spoločnosť  Delticom váš účet a všetky uložené údaje zruší alebo vymaže.  

§ 10 Výber práva

Platí výlučne Rumunské právo. Použitie jednotného obchodného práva  OSN (Dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru zo dňa 11.04.1980) je vylúčené.


Ste súkromný zákazník?

Ak chcete kúpiť pneumatiky pre vaše vozidlo online, kliknite prosím here .


Nie ste naším klientom?

Zaregistrujte sa teraz zadarmo